Fillimisht nga 1 janari i vitit 2019, vendimet gjyqësore të do të pranohen ekskluzivisht në formë elektronike në AKP

Fillimisht nga 1 janari i vitit 2019, vendimet gjyqësore të do të pranohen ekskluzivisht në formë elektronike në AKP

Në interes të qytetarëve dhe të shfrytëzuesve në realizimin e të drejtave të tyre, dhe për të tejkaluar kërcënimin e shpërdorimit të mundshëm, Agjencia për kadastër të patundshmërisë ka mbështetur zbatimin e sistemit elektronik në gjykata dhe  lidhjen elektronike mes AKP-së me gjykatat.

Lidhur me këtë komunikim dhe lidhje elektronike, Agjencia për kadastër të patundshmërive, tashmë ka dërguar dy memorandume në gjykata në qershor të vitit 2018 dhe në nëntor të vitit 2018 dhe kanë planifikuar të zhvillojnë një trajnim në fillim të dhjetorit të vitit 2018.

Për shkak të kësaj, dhe në përputhje me detyrimet që pasojnë nga Ligji për kadastër të patundshmërisë, dëshirojmë të ju informojmë se duke filluar nga 1 janari i vitit 2019, Agjencia për kadastër të patundshmërisë vendimet gjyqësore  do të pranohen  ekskluzivisht në formë elektronike, duke i  paraqitur nëpërmjet sportelit elektronik.