Kumtesa për mbajtjen e trajnimit të përcaktuar për gjeodetët e autorizuar

Kumtesa për mbajtjen e trajnimit të përcaktuar për gjeodetët e autorizuar

Agjencia për kadastrën e patundshmërive e Republikës së Maqedonisë, e organizon trajnimin e katër për vitin 2017, të përcaktuar për tregtarët individual gjeodetët e autorizuar, në temën vijuese:

TRIBUNA E HAPUR:
KADASTRA REGJISTRUESE DHE KADASTRA E PATUNDSHMËRIVE (PRAKTIKA)

Trajnimi do të mbahet në rajone, në qytetet vijuese: Shkup, Kërçovë, Prilep, Strumicë dhe Shtip.
Kumtesa e tërësishme është në qasje në linkun vijues.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.