Закони

Закон за катастар на недвижности - консолидиран текст

 

Закон за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности („Сл. весник на РМ" бр.115/14 од 1.8.2014)

 

- Одлука на Уставниот суд на Република Македонија („Сл.весник на РМ" бр.101 од 7.7.2014)

 

Закон за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности („Сл. весник на РМ" бр.41/14 од 27.2.2014)

 

 

Закони вон сила

 

- Закон за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности („Сл. весник на РМ" бр.158/10)

 

Исправка на Законот за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности („Сл. весник на РМ" бр.17/11)

 

- Закон за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности („Сл. весник на РМ" бр.51/11)

 

- Закон за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности („Сл. весник на РМ" бр.74/12)