Закони

Закон за катастар на недвижности - консолидиран текст

 

Закон за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности ("Сл. весник на РМ" бр.115/14 од 01.08.2014)

 

- Одлука на Уставниот Суд на Република Македонија ("Сл.весник на РМ" бр.101 од 07.07.2014)

 

Закон за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности ("Сл. весник на РМ" бр.41/14 од 27.02.2014)

 

 

Закони вон сила

 

- Закон за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности ("Сл. весник на РМ" бр.158/10)

 

Исправка на законот за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности ("Сл. весник на РМ" бр.17/11)

 

- Закон за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности ("Сл. весник на РМ" бр.51/11)

 

- Закон за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности ("Сл. весник на РМ" бр.74/12)