Закони

Закон за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности ("Сл. весник на РМ" бр.41/14 од 27.02.2014)

 

Работен текст на Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности

 

 

Закони вон сила

 

- Закон за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности ("Сл. весник на РМ" бр.158/10)

 

Исправка на законот за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности ("Сл. весник на РМ" бр.17/11)

 

- Закон за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности ("Сл. весник на РМ" бр.51/11)

 

- Закон за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности ("Сл. весник на РМ" бр.74/12)