03.11.2017 СООПШТЕНИЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА ОВЛАСТЕН ГЕОДЕТ
Агенцијата за катастар на недвижности Ве известува дека во месец декември 2017 година, ќе се одржи испитна сесија за полагање на испит за стекнување со овластување за овластен геодет...
Повеќе информации
31.10.2017 Катастарски општини чии дигитални катастарски планови се мигрирани во системот „е-кат“
Список на катастарски општини чии дигитални катастарски планови се мигрирани од МАКЕДИТ системот во еКaт системот, со што графичките податоци од катастарските планови за наведените катастарски општини се интегрирани со алфанумеричките податоци за истите...
Повеќе информации
25.10.2017 Соопштение за одржување на обука наменета за овластени геодети
Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија ја организира четвртата обука за 2017 година...
Повеќе информации
03.10.2017 Известување за корисниците на електронскиот шалтер на АКН
Повеќе информации
19.09.2017 Соопштение за одржување на обука наменета за овластени геодети
Повеќе информации
01.09.2017 СООПШТЕНИЕ до медиумите за јавно информирање
Агенцијата за катастар на недвижности Ве известува дека од 1.9.2017 година го менува начинот на постапување во предметите.
Повеќе информации
11.07.2017 Квартален извештај од Регистарот на цени и закупнини
Агенцијата за катастар на недвижности го издаде извештајот oд Регистарот на цени и закупнини за периодт од 01.03.2017 до 30.06. 2017 година, односно за вториот квартал на оваа година. Во овој период во Регистарот на цени и закупнини се запишани вкупно 3.005 трансакции...
Повеќе информации
27.06.2017 Национална работилница за Адресен регистар
Во периодот 26-28 jуни 2017 година, во рамките на проектот SPATIALфинансиран од Кралството Холандија и во реализација на холандскиот катастар, се одржува тридневна национална работилница на темата „Воспоставување Адресен регистар во Република Македонија“...
Повеќе информации
20.06.2017 Просторен (SPATIAL) проект за Западeн Балкански Регион
Пролетта 2017 година се одржаа првите активности на новиот проект за Западен Балкан. Целта на проектот е да се зајакне пrофесионалниот пристап до информациите за земјиште (SPATIAL) во Балканскиот регион...
Повеќе информации
09.06.2017 ДЕСЕТТА РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР И ИНФРАСТРУКТУРА НА ПРОСТОРНИ ПОДАТОЦИ, 8-9 ЈУНИ 2017 ГОДИНА, СКОПЈE
Агенцијата за катастар на недвижности ја организираше Десеттата регионална конференција за катастар и инфраструктура на просторни податоци, на Тема: “Улогата на националните агенции за картографија и катастар, приватниот геодетски сектор како и универзитетите, во процесот на управување со геопросторните информации”...
Повеќе информации
12345678910...