Информација за технички проблем на Дистрибутивниот систем на АКН

Информација за технички проблем на Дистрибутивниот систем на АКН

Почитувани,

Ве известуваме дека во моментов имаме технички проблем на Дистрибутивниот систем на АКН.

Проблемот се однесува на следниве продукти во електронска форма:

  • Имотен лист
  • Листа за предбележување на градба
  • Извод од катастарски план

Сите нарачки кои до сега се процесирани и наплатени ќе бидат прегенерирани.

Ве молиме да не се купуваат горенаведените продукти се до отстранување на проблемот за што ќе бидете известени на нашата веб страна.