Реализирани проекти

Реализирани проекти

 1.  Инфраструктура на просторни податоци во земјите од Западен Балкан – ПРОЕКТ ИНСПИРАЦИЈА
 2.  Проект – Оптимизирана употреба на веродостојни и сигурни просторни податоци– донација финансирана од Кралството Холандија
 3.  Катастар на недвижности и регистрација
 4.  Зајакнување на институционалните капацитети на Државниот завод за геодетски работи 2005-2008
 5.  Зајакнување на капацитетите за спроведување на стратешкиот план на АКН 2009 -2012
 6. Техничка помош поврзана со процесот на производството на дигитални планови, бизнис-развој и ИТ-стратегија
 7.  Изработка на основна државна карта за ГИС 
 8.  Глобална карта на светот
 9.  Катастар на недвижности и регистрација – Куманово
 10.  Изготвување стратегија за трансформација на македонскиот државен координатен систем во глобален координатен систем
 11.  Трансфер на знаење и технологија за изработка на дигитални топографски карти во поситни размери
 12.  Проект „изработка на стратегија за НИПП”