Регулатива » Правилници

Правилници

– Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за геодетски работи за посебни намени (“Сл. весник на РМ  бр. 183/19”)

– Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за геодетски работи за посебни намени (“Сл. весник на РМ  бр. 48/19”)

– Правилник за дополнување на правилникот за геодетски работи за посебни намени (“Сл. весник на РМ  бр. 41/18”)

– Правилник за дополнување на правилникот за геодетски работи за посебни намени (“Сл. весник на РМ  бр. 2/17”)

– Правилник за дополнување на правилникот за геодетски работи за посебни намени (“Сл. весник на РМ  бр. 195/16”)

– Правилник за изменување на правилникот за геодетски работи за посебни намени (“Сл. весник на РМ бр.56/15”)

– Правилник за изменување и дополнување на правилникот за геодетски работи за посебни намени (“Сл. весник на РМ бр.88/14”)

– Правилник за дополнување на правилникот за геодетски работи за посебни намени (“Сл. весник на РМ бр. 110/14”)

– Правилник за дополнување на правилникот за геодетски работи за посебни намени (“Сл. весник на РМ, бр. 132/2014”)

– Правилник за изменување и дополнување на правилникот за катастарски планови и планови на инфраструктурни објекти (“Службен весник на РМ бр. 183/2014”)

– Правилник за дополнување на правилникот за лиценца за вршење на геодетски работи („Сл.весник на РМ“ бр.29/19 од 05.02.2019 година)