Односи со јавност » Пристап до информации од јавен карактер

Пристап до информации од јавен карактер

Барањата за пристап до информации од јавен карактер може да се достават по пошта на адреса:

Агенција за катастар на недвижности – Генерална дирекција
ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 4
1000 Скопје
Република Македонија

Агенција за катастар на недвижности – Центар за катастар на недвижности Скопје
ул. Дрезденска бб
1000 Скопје
Република Македонија
или
Агенција за катастар на недвижности – одделенија за катастар на недвижности во Република Македонија

Службени лица за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер:

Сања Волканова Златановска
(02) 3204-841
e-mail: s.volkanova@katastar.gov.mk

Споменка Грешковска
(02) 3097-364
e mail: s.greskovska@katastar.gov.mk

Граѓаните на Република Македонија можат да добијат информација од јавен карактер што ја изготвила или со која располага Агенцијата за катастар на недвижности со пополнување на – Барање за пристап до информации од јавен карактер, кое може да го добијат во архивата на Агенцијата за катастар на недвижности или да го симнат тука.

Листа на информации од јавен карактер со кои располага Агенцијата за катастар на недвижности (.pdf)

Документи што го регулираат правото на пристап до информации од јавен карактер