Односи со јавност » Заштита на лични податоци

Заштита на лични податоци

Заштитата на личните податоци се гарантира на секое физичко лице без дискриминација заснована врз неговата националност, раса, боја на кожата, верски уверувања, етничка припадност, пол, јазик, политички или други верувања, материјална положба, потекло по раѓање, образование, социјално потекло, државјанство, место или вид на престој или кои било други лични карактеристики (Член 3-а од Законот за заштита на лични податоци).

 Офицер за заштита на лични податоци:

Симона Јаковчевска

Советник за оценување, стручно оспособување и усовршување во Одделението за мотивација, меѓучовечки односи, оценување, стручно оспособување и усовршување,  Сектор за управување со човечки ресурси при Агнеција за катастар на недвижности.

 (02) 3204-819

e-mail: s.markovska@katastar.gov.mk

Агенција за катастар на недвижности – Генерална дирекција

ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 4

1000 Скопје

Република Македонија

 

Закон за заштита на личните податоци – консолидиран текст