Организациона поставеност » Раководители на секторите

Раководители на секторите

 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА
Сектор за контрола и надзор Јулијана Стевовска, задолжение со овластување j.stevovska@katastar.gov.mk /
Сектор за геодетски работи Дарко Буровски, задолжение со овластување d.burovski@katastar.gov.mk 075/225-812
Сектор за геоматика Митко Лекоски m.lekoski@katastar.gov.mk 075/402-063
Сектор за масовна процена на недвижностите Васил Мишковски v.miskovski@katastar.gov.mk 076/445-565
Сектор за управување со човечки ресурси Петар Сибиноски, задолжение со овластување p.sibinoski@katastar.gov.mk 075/402-908
Сектор за финансиски прашања Томица Младеновски, задолжение со овластување t.mladenovski@katastar.gov.mk (02) 3204-803
Сектор за координација и меѓународни и национални активности (AREC INTERNACIONAL) Бојан Анастасов b.anastasov@katastar.gov.mk 076/456-968
Сектор за информатички и комуникациски технологии (ИКТ) Дончо Каратанев, задолжение со овластување d.karatanev@katastar.gov.mk 075/402-056
Сектор за аналитика и логистика Лидија Попова, задолжение со овластување l.popova@katastar.gov.mk 071/219-711
  Центар за катастар на недвижности – Скопје
Центар за катастар на недвижности  Скопје / / /
Сектор за спроведување на промени во катастарскиот операт Арбен Ќерими, задолжение со овластување a.qerimi@katastar.gov.mk 076/445-570
Сектор за одржување на катастарот на недвижностите, дигитализација и изготвување на податоци / / /
  СЕКТОР ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА ПОЛОШКИ РЕГИОН
Сектор за катастар на недвижности за полошки регион Земри Дибрани z.dibrani@katastar.gov.mk /
  СЕКТОР ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА ЈУГОЗАПАДЕН РЕГИОН
Сектор за катастар на недвижности на југозападен регион Емилија Тасевски e.cvetkovska@katastar.gov.mk 076/490-856
  СЕКТОР ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА ПЕЛАГОНИСКИ РЕГИОН
Сектор за катастар на недвижности на пелагониски регион Сузана Николовска-Нацевска, задолжение со овластување s.nacevska@katastar.gov.mk  075/402-903
  СЕКТОР ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА ВАРДАРСКИ РЕГИОН
Сектор за катастар на недвижности за вардарски регион Соња Ѓоргиевска-Велевска s.velevska@katastar.gov.mk 076/445-563
 СЕКТОР ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН
Сектор за катастар на недвижности за југоисточен регион Дончо Каратанев, задолжение со овластување d.karatanev@katastar.gov.mk 075/402-056
 СЕКТОР ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА ИСТОЧЕН РЕГИОН
Сектор за катастар на недвижности за источен регион Богољуб Јанкоски, задолжение со овластување b.jankoski@katastar.gov.mk 075/248-743
 СЕКТОР ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ЗА СЕВЕРОИСТОЧЕН РЕГИОН
Сектор за катастар на недвижности за североисточен регион Зоран Бузлиев z.buzliev@katastar.gov.mk 075-276-482