За нас » Контакт

Контакт

Агенција за катастар на недвижности
Генерална дирекција

ул. „Трифун Хаџијанев” бр.4
1000 Скопје

Телефон: (02) 3204 800
Факс:        (02) 3171 668

E-пошта:
office@katastar.gov.mk
info@katastar.gov.mk

Матичен број:             4065930
Регистрациски број:  4833001532
Даночен број:             4030990254533

Останати контакт-информации:

Генерална дирекција
Центар за катастар на недвижности – Скопје
Подрачни одделенија

Кориснички прашања можете да доставите на електронската адреса:
info@katastar.gov.mk

Прашања поврзани со управувањето  на Агенцијата за катастар на недвижности можете да доставите на електронската адреса: office@katastar.gov.mk.