Одделенија » Одделение за катастар на недвижности Битола

Одделение за катастар на недвижности Битола

Адреса: ул. Климент Охридски б.б.
Телефон: 047-228-860
Е-маил: m.culakovska@katastar.gov.mk
в.д. Раководител: Мирјана Чулаковска
Работно време: 08:30 – 16:30

Список на катастарски општини кои му припаѓаат на Одделението за катастар на недвижности Битола

Катастарска општина Шифри Број на решение за објавување на КН Датум на објавување на КН Број на Службен весник Начин на востановување на КН
АЛИНЦИ 02001 без архивски
број
10.09.1994 47/1994 систематско излагање
АРМАТУШ 02002 09-2892/1 14.06.2000 46/2000 систематско излагање
БАЧ 02003 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
БАРЕШАНИ 02004 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
БАЛДОВЕНЦИ 02005 09-3637/1 27.07.2000 61/2000 систематско излагање
БЕРАНЦИ 02006 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
БИСТРИЦА 02007 09-18571/1 27.11.2009 143/2009 систематско излагање
Бистрица-вонград 02507 09-7646/1 30.05.2008 67/2008 конверзија
БИЉАНИК 02009 10-2044/1 26.07.1993 46/1993 систематско излагање
БРАТИН ДОЛ 02010 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
БРОД 02011 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
БРУСНИК 02012 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
БРНИК 02013 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
БУДИМИРЦИ 02014 09-3639/1 27.07.2000 61/2000 систематско излагање
БУДАКОВО 02015 10-2544/1 28.10.1993 65/1993 систематско излагање
БУКОВО 02016 09-8993/1 10.06.2010 78/2010 систематско излагање
ВАШАРЕЈЦА 02017 10-2802 11.12.1995 60/1995 систематско излагање
ВЕЛУШИНА 02018 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ВЕЛЕСЕЛО 02019 09-5721/1 20.12.2000 108/2000 систематско излагање
ВРАЊЕВЦИ 02020 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 систематско излагање
ГАБАЛАВЦИ 02021 без архивски
број
20.05.1993 31/1993 систематско излагање
ГЕРМИЈАН 02022 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ГНИЛЕШ 02023 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
ГНЕОТИНО 02024 без архивски
број
30.09.1993 59/1993 систематско излагање
ГОРНО ОРИЗАРИ 02025 10-1155/1 18.04.1997 18/1997 систематско излагање
СРПЦИ 02026 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ОРЕХОВО 02027 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
ГОРНО АГЛАРЦИ 02028 10-898/1 25.04.1994 21/1994 систематско излагање
ГОПЕШ 02029 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
ГРАЕШНИЦА 02030 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ГРАДЕШНИЦА 02031 09-3641/1 27.07.2000 61/2000 систематско излагање
ГРУНИШТА 02032 09-3636/1 27.07.2000 61/2000 систематско излагање
ГРУМАЗИ 02033 09-4792/1 24.10.2000 85/2000 систематско излагање
ДАЛБЕГОВЦИ 02034 10-900/1 25.04.1994 21/1994 систематско излагање
ДЕДЕБАЛЦИ 02035 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ДИХОВО 02036 09-6860/1 03.05.2010 61/2010 систематско излагање
Дихово-вонград 02536 09-7580/1 14.05.2010 67/2010 конверзија
ДОБРОМИРИ 02037 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ДОБРОВЕНИ 02038 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
ДОБРУШЕВО 02039 09-16012/1 16.10.2009 126/2009 систематско излагање
Добрушево-вонград 02539 09-16013/1 16.10.2009 126/2009 конверзија
ДОЛНО АГЛАРЦИ 02040 10-897/1 25.04.1994 21/1994 систематско излагање
ДОЛНО СРПЦИ 02041 10-1321/1 05.06.1996 27/1996 систематско излагање
ДОЛЕНЦИ 02042 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ДОЛНО ОРИЗАРИ 02043 10-1723/1 20.06.1997 28/1997 систематско излагање
ДОЛНО ОРЕХОВО 02044 09-2641/1 30.05.2000 43/2000 систематско излагање
ДРАГОШ 02045 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
ДРАГАРИНО 02046 10-723/1 22.02.1993 9/1993 систематско излагање
ДРАГОЖАНИ 02047 10-723/1 22.02.1993 9/1993 систематско излагање
ДРЕВЕНИК 02048 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 систематско излагање
ЃАВОТО 02049 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ЕГРИ 02050 10-759/1 04.03.1993 12/1993 систематско излагање
ЖАБЕНИ 02051 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ЖИВОЈНО 02052 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ЗЛОКУЌАНИ 02053 02-5665/1 18.07.02006 83/2006 конверзија
ЗОВИЌ 1 02054 09-2949/1 15.06.2000 47/2000 систематско излагање
ЗОВИЌ 2 02055 09-2636/1 30.05.2000 43/2000 систематско излагање
ИВАЊЕВЦИ 02056 10-2800 11.12.1995 60/1995 систематско излагање
ИВЕНИ 02057 09-2638/1 30.05.2000 43/2000 систематско излагање
КАРАМАНИ 02058 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 систематско излагање
КАЖАНИ 02059 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
КАНИНО 02060 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
КИШАВА 02061 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
КРКЛИНО 02062 10-420/1 28.02.1996 10/1996 систематско излагање
КРСТОАР 02063 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
КРЕМЕНИЦА 02064 10-895/1 25.04.1994 21/1994 систематско излагање
КРАВАРИ 02065 09-15589/1 09.10.2009 123/2009 систематско излагање
Кравари-вонград 02565 09-15588/1 09.10.2009 123/2009 конверзија
КУКУРЕЧАНИ 02066 10-2561/1 08.11.1995 53/1995 систематско излагање
ЛАВЦИ 02067 09-5412/1 28.12.1999 84/1999 систематско излагање
ЛАЖЕЦ 02068 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ЛЕРА 02069 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ЛИСОЛАЈ 02070 без архивски
број
10.09.1994 47/1994 систематско излагање
ЛОГОВАРДИ 02071 10-1354/1 04.05.1993 28/1993 систематско излагање
ЛОПАТИЦА 02072 без архивски
број
10.09.1994 69/1994 систематско излагање
ЛОЗНАНИ 02073 10-2727/1 30.12.1994 69/1994 систематско излагање
МАКОВО 02074 09-2639/1 30.05.2000 43/2000 систематско излагање
МАГАРЕВО 02075 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
МАЛОВИШТЕ 02076 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
МЕГЛЕНЦИ 02077 09-2640/1 30.05.2000 43/2000 систематско излагање
МЕТИМИР 02078 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
МОГИЛА 02079 09-6410/1 26.04.2010 57/2010 систематско излагање
Могила-вонград 02579 09-8019/1 09.06.2008 70/2008 конверзија
МОЈНО 02080 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
МУСИНЦИ 02081 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
НИЖЕПОЛЕ 02082 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
НОВАЦИ 02083 09-7898/1 20.05.2010 70/2010 систематско излагање
Новаци-вонград 02583 09-8020/1 09.06.2008 70/2008 конверзија
НОВОСЕЛАНИ 02084 10-2728/1 30.12.1994 65/1994 систематско излагање
НОШПАЛ 02085 10-2546/1 28.10.1993 65/1993 систематско излагање
ОБЛАКОВО 02086 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
ОЛЕВЕНИ 02087 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ОПТИЧАРИ 02088 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ОРЛЕ 02089 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
ОСТРЕЦ 02090 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ПАРАЛОВО 02091 09-5720/1 20.12.2000 108/2000 систематско излагање
ПЕТАЛИНО 02092 09-2637/1 30.05.2000 43/2000 систематско излагање
ПОДИНО 02093 10-2547/1 28.10.1993 65/1993 систематско излагање
ПОЛОГ 02094 09-3638/1 27.07.2000 61/2000 систематско излагање
ПОЕШЕВО 02095 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ПОРОДИН/МЕЏИТЛИЈА 02096 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ПУТУРУС 02097 10-893/1 25.04.1994 21/1994 систематско излагање
РАДОБОР 02098 10-896/1 25.04.1994 21/1994 систематско излагање
РАПЕШ 02099 09-2950/1 15.06.2000 47/2000 систематско излагање
РАМНА 02100 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
РАШТАНИ 02101 15-7177/1 21.06.2007 78/2007 конверзија
РИБАРЦИ 02102 10-2044/1 26.07.1993 46/1993 систематско излагање
РОТИНО 02103 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
СВЕТО ТОДОРИ 02104 10-2657/1 10.11.1993 68/1993 систематско излагање
СВИНИШТЕ 02105 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
СЕКИРАНИ 02106 10-2044/1 26.07.1993 46/1993 систематско излагање
СКОЧИВИР 02107 09-5032/1 10.11.2000 93/2000 систематско излагање
СЛИВИЦА 02108 09-3640/1 27.07.2000 61/2000 систематско излагање
СНЕГОВО 02109 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
СОВИЌ 02110 09-4791/1 24.10.2000 85/2000 конверзија
СТАРАВИНА 02111 09-2891/1 14.06.2000 46/2000 систематско излагање
СТАРО ЗМИРНОВО 02112 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
СТРЕЖЕВО 02113 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
СУВОДОЛ 02114 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
ТЕПАВЦИ 02115 09-5458/1 04.12.2000 101/2000 систематско излагање
ТРАП 02116 10-899/1 25.04.1994 21/1994 систематско излагање
ТРНОВО 02117 09-16630/1 26.10.2009 129/2009 систематско излагање
Трново-вонград 02617 09-16629/1 26.10.2009 129/2009 конверзија
ТРН 02118 без архивски
број
10.09.1994 47/1994 систематско излагање
ТРНОВЦИ 02119 10-424/1 28.02.1996 10/1996 систематско излагање
ЦАПАРИ 02120 09-14713/1 16.09.2009 115/2009 систематско излагање
Цапари-вонград 02620 09-14714/1 16.09.2009 115/2009 конверзија
ЦРНИЧАНИ 02121 02-5665/1 18.07.2006 83/2006 конверзија
ЦРНОВЕЦ 02122 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
ЦРНОБУКИ 02123 09-4367/1 22.10.1999 68/1999 систематско излагање
ЧАРЛИЈА 02124 15-4776/1 16.04.2007 48/2007 конверзија
БИТОЛА 1/2 02800 09-4130/1
09-2909/1
15.09.2000
07.06.2001
споено 14.02.2003
75/2000
43/2001
систематско излагање
БИТОЛА 3 02803 09-1174/1 29.01.2008 14/2008 систематско излагање
БИТОЛА 4 02804 09-83/2 13.01.2010 4/2010 систематско излагање
БИТОЛА 5 02805 09-2459/2 24.02.2010 27/2010 систематско излагање
Битола-вонград 02008 09-10914/1 12.07.2010 93/2010 конверзија